Hobby

Záliby a koníčky


Záliby a koníÄky. Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l mít své záliby a také své koníÄky, protože kdyby ÄlovÄ›k se nebavil a tÅ™eba stále jenom pracoval, mohl by se také cítit potom takové ménÄ›cenný a nebo takový více unavený. Vy si možná říkáte, že vlastnÄ› ÄlovÄ›k se nemůže cítit ménÄ›cennÄ›, když jenom pracuje a tÅ™eba se nijak vůbec nebaví. Tohle ale není vůbec žádná pravda. Je logické, že když ÄlovÄ›k se bude cítit osamocený a nebo tÅ™eba hodnÄ› pÅ™epracovaný, tak je to potom opravdu veliká Å¡koda.

Každý ÄlovÄ›k má své záliby.

Já si myslím, že kdyby lidé tÅ™eba také spíše uvažovali nad tím, aby tÅ™eba udržovali nÄ›jaké styky s přáteli a nebo tak podobnÄ›, že by udÄ›lali urÄitÄ› dobÅ™e, protože mnoho lidí si myslí, že když budou se chovat tak dobÅ™e, jak se to tÅ™eba pÅ™eje jejich zamÄ›stnavatel, že budou vždycky opravdu aktivní. Tohle není ale tak úplnÄ› pravda. SlyÅ¡ela jsem, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé, kteří jsou workoholici a vůbec nehledí na odpoÄinek a na relax, tak tÅ™eba bÄ›hem dvou nebo tří let můžou trpÄ›t také syndromem vyhoÅ™ení a věřte mi, že to není jenom tak na lehkou váhu.

MÄ› obÄas baví vyšívat.

Opravdu to neberte tak lehce. Syndrom vyhoÅ™ení je opravdu hodnÄ› nebezpeÄný a já si myslím, že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l tomuhle pÅ™edcházet, proto tady jsou různé tÅ™eba také rehabilitaÄní pobyty anebo takové pobyty, kde si vyÄistíte jednoznaÄnÄ› hlavu. Podle mého názoru by mÄ›lo mít tÅ™eba každé moderní zamÄ›stnání takovou místnost. A takové místnosti se říká relaxaÄní místnost. My jsme tohle už v naÅ¡em zamÄ›stnání mÄ›li, protože jsem dříve pracovala v senior centru a tam urÄitÄ› víte, že je to mnohdy psychicky opravdu hodnÄ› nároÄné, takže jsme tam mÄ›li místnost, kde jsme mÄ›li různé gymnastické míÄe a nebo dokonce také videohry a knihy. SamozÅ™ejmÄ› veselé zamilované knihy, žádné horory. To právÄ› byla taková relaxaÄní místnost, kde bylo dokonce také masážní kÅ™eslo. Takže záliby a hobby a další koníÄky jednoznaÄnÄ› ÄlovÄ›k mít musí.